U is hier:  Skuilkrans NG Gemeente

Skuilkrans NG Gemeente

 

GELOOFSOFFERSONDAG

Op Geloofsoffersondag wil ons graag verslag doen van wat ons met die afgelope jaar se geloofsoffers gemaak het, en u ook uitnooi om vanjaar weer só 'n belofte te maak.

Ons het die afgelope jaar R 682 273 vir Geloofsoffers ontvang, wat ons gebruik het om nood te verlig, sendingwerk te doen, ontwikkelingsprojekte te organiseer, kerke en gemeentes te ondersteun en om kinders en bejaardes te versorg: Die twee grootste Noodprojekte was die CMR, vir wie ons byna R90 000 geskenk het vir kospakkies en ander projekte, asook die Shizelweni Vigsprojek in Swaziland waar ons maandeliks kos en medisyne voorsien het. Verder het ons kos en hulp uitgedeel hier by die kerk, gereelde kenkings gemaak aan die Crossroads skuiling in die middestad van Pretoria en ook by die Growing Wise huis in Hermanstad.

Ons het 'n aantal sendelinge maandeliks ondersteun, onder meer Marieta Niemand (Frankryk), Fanie Richter (Petra Kollege) en Fred Nel (Moslemsending). Ons kon ook skenkings maak aan Andre en Martie van Zyl (Zambië), Peet Simonis (Afrika), Hannes en Maretha van Wyk (Midde-Ooste) en Jeanette Botha (Mosambiek). Ons het ons eie uitreike onderneem na Lepelle en Mapai, asook hier om ons deur evangelisasiewerk en Hospitaal-bediening. Skenkings is gemaak aan Radiokansel en die Bybelgenootskap, en Bybels en geestelike lektuur is versprei deur ons eie Lektuurbediening.
Ontwikkeling is vir ons baie belangrik omdat ons daardeur mense (en veral kinders) 'n beter kans in die lewe wil gee. Ons groot ontwikkelsprojekte is Crux Naskoolsentrum, Nellmapius Kleuterskole, die Nellmapius Kinderkrans en Pennies se Pre-School Forum.  Ons het ook vanuit die kerk Lees- en Skryfklasse, Naaldwerkklasse en ander opleiding gegee.

Om uit te reik beteken nie om alles self te probeer doen nie, maar ook om jou vennote te versterk. Daaraom het ons die werk van ander gemeentes en dominees gesubsidieër, saam planne gemaak en hulle projekte help befonds. Ons vennote is VGK Ekangala, VGK Mamelodi, VGK Mamelodi-Oos, die VGK se Kuratorium, Ds. Vusi Magagula, Ds. Jose Osman (IRM Mapai) en Ds. Bennet Shunmugan (RCA Shalom).

Ons het ook bydraes gemaak (onder meer deur die Winterweggee verkoping) vir kinderhuise en ouetehuise, die Loerie Jeugsentrum, Rusorde vir bejaardes in Lydenburg, Piet Retief, Volksrust, Belfast en aan Huis Silversig.  Verder het ons toebroodjies gemaak vir kinders aan die H/S FH Odendaal en L/S Silverton. Ons kon ten slotte ook die werk van Walters Joubert ondersteun wat as jeugwerker by H/S Silverton die tieners bygestaan het.

Baie dankie vir almal se bydraes wat hierdie werk moontlik gemaak het! U geloofsoffers het ‘n verskil aan talle mense se lewens gemaak. Ons wil u vanjaar weer nooi om só ‘n geloofs-offerbelofte te maak. Onhou, u geloofsoffer is ‘n “bo-en behalwe” bydrae, wat spesifiek gaan vir ons uitreike na buite, en waarvoor ons die Here vertrou. Bid asseblief daaroor en vul ‘n            GEMEENSKAPSKAS-belofte kaartjie in.

 

KLEINGROEPLEIER-TOERUSTING

Maandag 1 September om 19:00 in die kapel.

Elke kleingroep moet asb. ‘n verteenwoordiger stuur.

Ds. Nico kom praat oor jou as leier se sterk punte.

GEMEENTEVERGADERING OOR ARTIKEL 1

 

Die Kerkraad van die gemeente het tydens ’n kerkraadsvergadering gehou op 28 Julie 2014  besluit om die instemming van die gemeente te verkry vir die Kerkraad se voorstel dat die nuwe Artikel 1 van die Kerkorde by die volgende kerkraadsvergadering goedgekeur word.

Die belydende lidmate van die gemeente word opgeroep tot ’n gemeentevergadering om instemming met die besluit van die kerkraad te betuig.  Hierdie vergadering word by die erediens(te) op vier (4) agtereenvolgende Sondae vooraf aangekondig. Die kennisgewing geskied op 3, 10, 17 en 24 Augustus 2014.

Hierdie vergadering vind op 31 Augustus om 11:00 plaas.

Die Kerkraad het ook besluit om ‘n inligtingsvergadering te hou op 17 Augustus om 11:00, enige vrae te antwoord en om die proses en implikasies te bespreek.

 

GEESTELIKE OEFENING

Ons is almal bietjie  vergeetagtig en vergeet God ook alte maklik. Ons word geroep om die wêreld te help onthou om God te onthou. Kom ons onthou God in ons eie lewensstorie. Kry die simbool wat God se nabyheid in jou lewe simboliseer (kers, Bybel, kruis, ens.) en word iewers daarmee stil. Hou dit vas en onthou  die twee of drie keer in jou lewe wat jy God as groot Werklikheid in jou lewe ervaar het. Dank God daarvoor.

 

 

2014 Huisgeloof

  • Bygewerk: : August 25, 2014, 20:25

Kerkkantoor (Maandae - Vrydae 08:00 - 13:00)

Tel: 012 804 7787

Faks: 012 804 7271

E-pos: ngkskuil@mweb.co.za


Bankbesonderhede: ABSA, Takkode 632005,
Rekeningnaam: NG Gemeente Skuilkrans, Tjekrekening: nr. 70 580 403