U is hier:  Skuilkrans NG Gemeente

Skuilkrans NG Gemeente

 

Wat sê jy van Belhar?

Die afgelope jare word daar dikwels oor die Belydenis van Belhar gepraat. Die belydenis wat in die tagtiger jare van die vorige eeu opgestel is en 1990 deur die Algemene Sinode van die ons susterkerk, die Verenigende Gereformeerde Kerk van S A (VGKSA) aanvaar is, is in alle opsigte 'n merkwaardige dokument. Dis die eerste belydenis wat sedert die eerste eeue van die kerk-geskiedenis op die bodem van Afrika ontstaan het, en word in baie kerke in die wêreld nie net hoog geag nie, maar as belydenisskrif aanvaar.

Die rede vir die impak van die Belydenis van Belhar is dat dit op 'n kritieke oomblik in ons land se bestaan - en ook in die wêreld se geskiedenis – duidelik uitgespel het wat die Bybel oor die drie groot sake waarmee Christene vandag op ses kontinente worstel handel: oor die eenheid van die kerk, oor geregtigheid en oor versoening. Vir ons broers en susters in die VGKSA wat die belydenis met hul hele wese omhels, is die Belydenis 'n geskenk van Bo wat hulle graag met almal in die N G Kerkfamilie wil deel.

Terwyl daar die afgelope dekades ernstig gewerk word aan die herstel van die eenheid in die N G Kerkfamilie, het die die sinodes van die VGKSA - asook talle dominees en lidmate van die N G Kerk wat die Belydenis met hulle hele hart onderskryf - met groot erns gevra dat die Belydenis van Belhar deel moet uitmaak van die belydenisgrondslag van die herenigde kerk. Naas die drie bekende belydenisskrifte uit die tyd van die Reformasie, die Heidelbergse Kategismus, die Nederlandse Geloofsbelydenis en die Dortse Leerreëls, sal die eie-tydse Belydenis van Belhar vir ons en ons kinders in duidelike taal sê wat ons glo.

By die pasafgelope Algemene Sinode van die N G Kerk (2013) het die sinode 'n belangrike besluit geneem. Die sinode het kennis geneem van die feit dat baie sinodes, gemeentes en lidmate in die kerk gereed is om "Ja" te sê vir Belhar, maar daar ook lidmate is wat om verskeie 

redes onseker is oor die saak. Intussen word daar ook hard aan die kerkeenheidsproses gewerk, en is dit van groot belang dat die N G Kerk moet sê waar hy staan. Daarby moet onthou word dat die N G Kerk se Kerkorde dit vereis dat as die belydenisgrondslag van die kerk gewysig word deurdat ‘n vierde belydenisskrif bygevoeg word, alle sinodes en gemeentes hulle daaroor moet uitspreek.

Vir die Algemene Sinode was dit geweldig belangrik dat daar ruimte in die kerk moet wees vir lidmate wat verskillende standpunte handhaaf, vir dié wat begeer dat Belhar as ‘n belydenisskrif aanvaar moet word én ook vir dié wat wonder oor die saak. Die Belydenis van Belhar wat so ‘n groot premie op kerkeenheid plaas, mag nie ‘n instrument word waardeur die eenheid van die kerk én die eenheidsproses in die  N G Kerfamilie sneuwel nie.

Die Algemene Sinode stel dus ‘n wysiging voor waarvolgens Artikel 1 van die Kerkorde (wat oor die Belydenisgrondslag van die kerk handel) verander word om voorsiening te maak vir die belydenis van Belhar as “... deel van die belydenisgrondslag van die Kerk, op so ‘n wyse dat daar ruimte is vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit as in ooreenstemming met die Woord van God bely, sowel as vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit nie as ‘n belydenisskrif onderskryf nie.”

Hieroor sal die gemeente Skuilkrans in die weke wat kom, ‘n besluit moet neem. Op Maandagaand 28 Julie (18:00) word daar ‘n buitengewone Kerkraadsvergadering gehou om oor die proses in ons gemeente  te beraadslaag. Op Sondagoggend 17 Augustus gaan ons ná die oggend-diens ‘n  inligtingsvergadering vir die gemeente hou en op 31 Augustus sal die gemeente gevra word om oor die belangrike saak te stem. Ons gebed is dat Skuilkrans en sy lidmate met groot vreugde ‘n goeie besluit sal neem.

 

Piet Meiring

 

Verlief, Verloof of pas getroud

Huwelikskursus, Dinsdagaande 5, 12, 19 en 26 Augustus - in die kapel

R50 per paartjie vir die hele kursus

Ons fokus veral op kommunikasie binne 'n verhouding.

 Bespreek jou plek voor 4 Augustus by Ds. Lieze

Tour de Krans: 7-8 Augustus 2014

Dis weer tyd om te begin oefen en vriende te soek om saam te ry! Verlede jaar was so opwindend! Ons het sommer baie goeie vriende geword en ook heelwat geld ingesamel vir tieners met maatskaplike probleme. Met die fondse wat ingesamel is, het ons vir 32 tieners 'n jeugkamp gehou saam met die CMR. Hulle praat nou nog daaroor!

.....

Die toer bestaan uit 4 skofte van 85km, 106km, 106km en 35km....

Kontak gerus vir Ds. Nico vir meer inligting of besoek die webtuiste: www.tourdekrans.co.za.

MOSAMBIEK UITREIK (MAPAI) 8-11 AUGUSTUS 2014

Vertrek 8 Augustus om 02:00
Keer terug: die aand van 11 Augustus
Belangstellendes kontak asb. vir Paul de Villiers
082 821 2367

 

 

2014 Huisgeloof

  • Bygewerk: : July 27, 2014, 14:02

Kerkkantoor

Tel: 012 804 7787

Faks: 012 804 7271

E-pos: ngkskuil@mweb.co.za

Kerkkantoorure:  Maandae - Vrydae 08:00 - 13:00